Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

 

Jogi nyilatkozat

Az m2mzona.hu honlapot a Dialóg Interaktív Kft. üzemelteti.

Az m2mzona.hu a Dialóg Interaktív Kft. szellemi terméke, a honlap tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A honlapon megjelenő cikkek, hanganyagok, adatok, fejlesztések, design a Dialóg Interaktív Kft. tulajdonát képezik. A Dialóg Interaktív Kft. hozzájárul a honlapon közzétett cikkek, hanganyagok, videók, egyéb szerzői művek többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételéhez, médiumokban történő közzétételéhez azzal, hogy felhasználás esetén minden esetben fel kell tüntetni a forrást - amennyiben rendelkezésre áll, a szerző nevével együtt - és a honlapról felhasznált tartalomra mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket).

 

Felhasználási feltételek

Felhasználónak minősül, aki az m2mzona.hu internetes honlapot látogatja, illetve aki a honlapon a meghatározott adatai rögzítésével feliratkozik az M2M Zóna Heti inspirációs összefoglalójára (továbbiakban: hírlevél)

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Dialóg Interaktív Kft. által üzemeltetett m2mzona.hu internetes honlap látogatása ingyenes, ahhoz személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a honlap egyes lehetőségeinek használatát a Dialóg Interaktív Kft. regisztrációhoz köti.

Az m2mzona.hu szerkesztői arra törekednek, hogy az általuk megjelenített információk minden formája (hírek, cikkek, elemzések, riportok, műsorok és egyéb hanganyagok, video-tartalmak stb.) minden szempontból a lehető legjobban szolgálják a felhasználók tájékoztatását. Ezzel együtt a szerkesztőség felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a honlapon elérhető linkek, idegen internetes források tartalmáért, illetve az azokon fennálló jogok tekintetében felelősséget nem vállal. A Dialóg Interaktív Kft. nem felel a linkekben előforduló márkanevek, védjegyek használatáért, valamint azért, ha egy máshol készült tartalmi szolgáltatás sérti bárki hitét, ízlését, meggyőződését.

A honlapon megjelent információk további felhasználásáért a felhasználó felel.

A Dialóg Interaktív Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a honlap kapcsolódik. A szerkesztőség a külső forrásokból származó adatok és információk pontosságáért és valódiságáért felelősséget nem vállal, az esetlegesen ebből eredő veszteségek vagy károk rendezésére nem kötelezhető. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért ugyancsak nem vállalunk felelősséget.

A kiadó és a szerkesztőség mindent megtesz azért, hogy a honlap kiváló műszaki színvonalon szolgálja a felhasználókat. Nem garantálja azonban, hogy az internetes újsághoz való hozzáférés, a hanganyagok minősége folyamatos vagy hibamentes lesz, így nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket az internetes újságon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelése okoz, illetve melyeket a site közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak.

 

Adatkezelés, adatvédelem

A Dialóg Interaktív Kft., mint Adatkezelő az általa kezelt adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Dialóg Interaktív Kft. a honlapon történő hírlevél feliratkozás során email cím megadását kéri.

 

Az adatkezelés megnevezése

Az m2mzona.hu internetes honlapon történő hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódóan a felhasználó önkéntes és határozott hozzájárulása alapján történő adatrögzítés.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a honlapon elérhető szolgáltatások teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása

Hírlevél küldése

Az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából kapcsolatfelvétel, hirdetés, kereskedelmi ajánlat küldése

A Dialóg Interaktív Kft. a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen esetekben is csak a szükséges mértékben és időtartamig.

A Dialóg Interaktív Kft. az adatkezelése során nem alkalmaz korlátozás nélkül felhasználható, általános személyazonosító jelet. Adatkezeléseit kizárólag akkor kapcsolja össze, ha ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A Dialóg Interaktív Kft. a tudomására jutott valamennyi adatot, tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, valamint – azonosításra nem alkalmas módon – saját célú kutatás és statisztika készítéséhez használja fel.

A kezelt adatok köre: E-mail cím, Hírlevél feliratkozás dátuma, IP címe (2015. szeptember 30. előtti feliratkozások esetén: Név, E-mail cím, Iparág, illetőleg Hírlevél feliratkozás dátuma, IP címe)

Reklám vagy közvetlen üzletszerzési célból önkéntesen megadható adatok köre: Cégnév; Telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által a hírlevél feliratkozás során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Dialóg Interaktív Kft. addig jogosult kezelni, amíg az általa biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

 

Adattovábbítás

A Dialóg Interaktív Kft. minden alkalommal tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Dialóg Interaktív Kft. nyilvántartást vezet.

Tekintettel arra, hogy a honlapot a Vodafone Magyarország Zrt. (Cg.: 01-10-044159, székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., adószáma: 11895927-2-44.) támogatja, a Dialóg Interaktív Kft. a felhasználók kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja a Vodafone Magyarország Zrt. részére a felhasználói adatokat. A Vodafone Magyarország Zrt. az adatokat kizárólag a saját termékeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódóan közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából történő kapcsolatfelvétel, hirdetés, kereskedelmi ajánlat küldése céljára használhatja fel, a számára továbbított adatok nyilvánosságra hozatalára, továbbítására nem jogosult.

 

Adatbiztonság

A Dialóg Interaktív Kft. köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Dialóg Interaktív Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Dialóg Interaktív Kft.-nek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

A felhasználók jogai és érvényesítése

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok módosítása az info@m2mzona.hu e-mail címre küldött levélen keresztül lehetséges.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérheti adatai törlését a hírlevelek alján található leiratkozó linkre kattintással. A törlési igény beérkezését követően a Dialóg Interaktív Kft. a honlapon keresztül automatikus üzenetben (felugró ablak) megerősíti a hírlevélről leiratkozás tényét. Az értesítéssel egyidejűleg az e-mail cím is törlődik az aktív ügyféllistából.

A Dialóg Interaktív Kft. az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a hírlevélről történő leiratkozás után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott e-mail cím
 • a hírlevélre történő feliratkozás időpontja
 • a hírlevélre történő feliratkozáshoz használt IP-cím
 • a hírlevélről történő leiratkozás időpontja
 • a hírlevélről történő leiratkozáshoz használt IP-cím

 

Panasz, jogorvoslat

Amennyiben az adatkezeléssel, felhasználási feltételekkel kapcsolatosan kérdése, problémája merül fel, forduljon a Dialóg Interaktív Kft.-hez az alábbi elérhetőségeken: info@m2mzona.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni.

A hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Amennyiben a felhasználót személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, az adatkezelés ellen e-mail útján tiltakozhat. Tiltakozásában – a jogsérelem megjelölése mellett – kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Kérelem alapján a Dialóg Interaktív Kft. 15 napon belül intézkedik a helyesbítésről vagy a törlésről, kivéve, ha törvény az adatok fenntartását írja elő, vagy törvényben foglalt jogai alapján az ott meghatározott szerv az adatok továbbítását kéri. A Dialóg Interaktív Kft. intézkedése vagy mulasztása ellen a felhasználó 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő elérhetőségei
Név: Dialóg Interaktív Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác u. 20. A/3.
Cégjegyzékszám: 13-09-121654
Adószám: 13458465-2-13
Telefon: 06 30 966 3736
E-mail: info@dlg.hu

 

A jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az értesítésben a Dialóg Interaktív Kft. közli a módosítás hatályba lépésének időpontját. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

 

Felhasználó hozzájárulása

A Felhasználó a jelen felhasználási és adatkezelési szabályzat elolvasása után, a felhasználási feltételek elfogadásával az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. A felhasználási feltételek elfogadása nélkül hírlevélre feliratkozásra nem kerülhet sor.

Hozzájárulás tartalma:

Az Adatkezelési Nyilatkozatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és az m2mzona.hu honlapon történő hírlevél feliratkozás során megadott adataimat a Dialóg Interaktív Kft. az Adatkezelési Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Kifejezetten tudomásul veszem és elfogadom, hogy a honlapot a Dialóg Interaktív Kft. a Vodafone Magyarország Zrt. támogatásával üzemelteti, és erre tekintettel hozzájárulok, hogy a Dialóg Interaktív Kft. az adataimat a Vodafone Magyarország Zrt. részére továbbítsa kizárólag a saját termékeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódóan közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából történő kapcsolatfelvétel, hirdetés, kereskedelmi ajánlat küldése céljából és a Vodafone Magyarország Zrt. ezen célokból közvetlenül megkeressen.